frontback_merged-2

    Doculogia Team
    Alfred Paolo, Jake Falk, Omar Asmar

    Associates
    Obaid Hnouti, Christina Farrell, Erik Stuber, Sanne Erikson, Zeina Mashoun